Zastosowania hiszpańskiego przyimka „desde”:

Hiszpański przyimek „desde” często może być używany zamiennie z przyimkiem „de”. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma przyimkami polega na tym, że przy określaniu kierunku ruchu ‚desde’ akcentuje początek czynności - punkt wyjścia.

DESDE często występuje w konstrukcji „...desde ... hasta” czyli „...od ... do”
No habrá agua desde antes de mediodía hasta después de las ocho. - Nie będzie wody od przedpołudnia do po ósmej.


Określa początek czynności, lub sytuacji:
Carlos es desde esta tarde el nuevo presidente. - Carlos jest nowym prezydentem od dzisiajszego popołudnia.
¿Desde cuándo lo sabes? - Od jak dawna o tym wiesz?