Stopniowanie hiszpańskich przymiotników  • Porównań można dokonywać w stopniu równym - tym celu używamy konstrukcji ...tan... como... (...tak...jak...):
Es tan bueno como lo esperaba. - To jest tak dobre jak się spodziewałem.
No es tan fácil como V. cree. - To nie jest tak łatwe jak Ci się wydaje.


  • Stopień wyższy:
Stopień wyższy hiszpańskich przymiotników tworzymy poprzez dodanie przed przymiotnik przysłówka más, który można przetłumaczyć na polski jako ‚bardziej’, ‚więcej’:

Bueno - dobry -> más bueno - lepszy
Temprano - wczesny -> más temprano - wcześniejszy
Grande - duży -> más grande - większy

W ten sposób tworzy się stopień wyższy wszystkich przymiotników jednak kilka przymiotników ma jednowyrazową formę stopnia wyższego:
bueno - dobry -> mejor - lepszy
malo - zły -> peo - gorszy

W zdaniach porównujących kilka rzeczy używamy spójnika que, który można przetłumaczyć na język polski jako ‚od’, ‚niż’:
Tengo más dinero que V. - Mam więcej pieniędzy niż ty. (więcej od ciebie)
Él anda más aprisa que ella. - On chodzi szybciej od ciebie. (szybciej niż ty)


  • Stopień najwyższy:
Stopień najwyższy tworzymy bardzo podobnie do stopnia wyższego, z tym że orzed przysłówek más należy dodać rodzajnik:

Stopniowanie przymiotników
Stopień równy
Stopień wyższy
Stopień najwyższy
rico - bogaty
más rico - bogatszy
el más rico - najbogatszy
bueno - dobry
mejor - lepszy
el más mejor - najlepszy

Ésa es mi mejor pluma. - To moje najlepsze pióro.
Ése es el más rico de todos. - On jest najbogatszy ze wszystkich.

  • Stopień najwyższy absolutny:
Stopień najwyższy absolutny może być tworzony na dwa sposoby, a ponieważ nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim jest często tłumaczony za pomocą przysłówka „bardzo”.

Stopień najwyższy absolutnu
Stopień równy
Stopień najwyższy z muy
stopień najwyższy z - ísimo
grande - duży
muy grande - bardzo duży
grandísimo - bardzo duży
curioso - dziwny
muy curioso - bardzo dziwny
curiosísimo - bardzo dziwny

Przy tworzeniu stopnia najwyższego absolutnego -ísimo występują pewne zmiany w pisowni:
- w przymiotnikach kończących się na -ble końcówka -ble zmienia się na -bil-:
amable -> amabilísimo
noble -> nobilísimo

- w przymiotnikach kończących się na -co, -go końcówki te zmieniają się na -qu, -gu:
rico -> riquísimo
largo -> larguísimo

- w przymiotnikach kończących się na -z końcówka ta zmienia się na -c:
feroz -> ferocísimo

- w przymiotnikach nieakcentowanych kończących się na -io znika końcówka:
serio -> serísimo