Hiszpański tryb warunkowy I typu


Pierwszy hiszpański tryb warunkowy opisuje czynność, która może wydarzyć się w przyszłości. Zdania wyrażane w tym trybie często są zdaniami składowymi w zdaniach złożonych. W takim wypadku można przedstawić konstrukcję zdania w I trybie warunkowym jako:

Futuro imperfecto + Si + Presende de indicativo


Kolejność zdań składowych jest dowolna, więc można to przedstawić także jako:

Si + Presente de indicativo + Futuro imperfecto


W pierwszym trybie warunkowym Presente de indicativo wyraża warunek, a czynność wyrażona w Futuro imperfecto to skutek.

Przykładowe zdania w trybie warunkowym:
Iré al teatro si tengo tiempo. - Pójdę do teatru jeśli będę miał czas.
Le visitaré si esta en casa. - Odwiedzę go jeśli będzie w domu.